Prawa i obowiązki przedszkolaka

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

 

Dziecko ma wszelkie prawa wynikające z konwencji praw dziecka, a w szczególności  do: 

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
 • Życzliwego podmiotowego traktowania,
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • Poszanowania jego godności osobistej,
 • Poszanowania własności,
 • Opieki i ochrony,
 • Akceptacji jego osoby.

 

Dziecko ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:  

 • Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielem,
 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
 • Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych.
TRANSLATE